โครงการปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มบริษัท สยาม ไวเนอรี่ มุ่งมั่นให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาแก่เยาวชนมาโดยตลอด เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ จึงได้สนับสนุนการสร้างห้องสมุดบ้านดิน เฉลิม-ดารณี อยู่วิทยา ขึ้นที่โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปห้องสมุดได้ทรุดโทรม ทำให้เยาวชนและคนในชุมชนไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงห้องสมุดและเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอน เติมเต็มโอกาสทางการเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง โดยส่งมอบและเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ห้องสมุดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ให้เด็กนักเรียน มีสถานที่อ่านหนังสือและเพิ่มพื้นที่การทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image