ครูอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

เพื่อสนับสนุนทุนในการจ้างครูอัตราจ้าง สอนเด็กๆ สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู และงบประมาณในการจ้าง โดยคัดเลือกจากบุคคลในท้องถิ่นที่จบการศึกษาตรงตามสาขา เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาในชุมชน จำนวน 2 ท่าน จาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปางขุม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง อ.กัลญานิวัฒนา จ.เชียงใหม่

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image