โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา

กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชน อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มก่อตั้งห้องสมุดโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนาขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทาง และให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับเยาวชน จึงได้ก่อสร้างห้องสมุดบ้านดิน เฉลิม-ดารณี อยู่วิทยา ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้เด็กนักเรียน มีสถานที่อ่านหนังสือและทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป ทำให้ห้องสมุดทรุดโทรม จนไม่สามารถใช้งานได้ กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ จึงได้ดำเนินการปรับปรุง โดยสร้างห้องสมุดหลังใหม่ ให้แก่โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา จนแล้วเสร็จและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อปี 2564

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image