โครงการพัฒนาโพรงรังเทียมนกเงือกจากถังไวน์เก่า

จากสภานการณ์ปัจุบันสภาพพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนแปลงไป ถิ่นอาศัยของนกเงือกถูกคุกคามจากมนุษย์ ปัญหาการลดลงของป่าไม้ที่สมบูรณ์ จึงส่งผลกระทบต่อนกเงือกโดยตรง และอาจเข้าสู่ขั้นวิกฤติถึงขั้นสูญพันธุ์ในไม่ช้า เพราะไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่นกจะสามารถอาศัยโพรงรัง เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ ซึ่งนับว่าเหลือน้อยมากในธรรมชาติ อีกทั้งนกเงือกถือเป็นดัชนีบ่งชี้ความสมบูรณ์ของผืนป่า ด้วยลักษณะการหากินที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะพืชอาหารหลักของนกเงือกมีมากกว่า 100 ชนิด การถ่ายมูลในแต่ละครั้งตลอดระยะทางการบินทั่วผืนป่า เมล็ดตกลงสู่พื้นดินงอกเงยเป็นต้นกล้าและเจริญเติบโตเป็นต้นไม้รวมตัวกันเป็นกลุ่มป่าขนาดใหญ่ต่อไป เราจึงเรียกนกเงือกว่า “นักปลูกป่า” ที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทสยาม ไวเนอรี่ จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโพรงรังเทียมจากถังไวน์เก่า กับมูลนิธิศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ และออกแบบโดย อ.ชาคร ผาสุวรรณ คณะมัฑนศิลป มหาวิทยาลัย ศิลปากร การพัฒนาโดยการนำถังไวน์เก่ามาทำโพรงรังเทียมนกเงือก และนำไปติดตั้งยัง ไร่องุ่นมอนซูนแวลลีย์, อุทยานแห่งชาติกุยบุรี, อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี นราธิวาส, สวนป่าปรมาภิไธย จ.ยะลา, พื้นที่ป่าบนเกาะเสม็ด และกรงเพราะเลี้ยงโครงการพระราชดำริป่าหาดทรายใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อติดตั้งแล้วจะได้ทำการวิจัยถึงการใช้ประโยชน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวนับว่าเป็น นวัตกรรมการอนุรักษ์ ครั้งแรกของโลก ที่นำถังไวน์เก่าที่เหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอนุรักษ์นกเงือก อันส่งผลให้จำนวนประชากรนกเงือกในพื้นที่ดังกล่าว เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image
article_image